Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2014

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Vojvode Stepe 305
11000 Beograd, Serbia
+381 11 3096207
+381 11 3096704
d.mladenovic@sf.bg.ac.rs

Prateći razvoj saobraćajne struke i nauke kao i potrebe privrede za diplomiranim saobraćajnim inženjerima, Saobraćajni fakultet je u proteklih pedeset pet godina jedanaest puta vršio inovaciju nastavnih planova i programa. Svaki od njih odražavao je sve bogatije iskustvo nastavnika i saradnika u nauci i obrazovanju, i koristio povratne informacije od saobraćajnih inženjera iz prakse kao i velikog broja korisnika usluga iz privrede, raznih državnih i društvenih organizacija i ustanova.

Takođe, u ove planove i programe ugrađivana su i iskustva sličnih škola u inostranstvu. Na osnovu ovog rada, Saobraćajni fakultet je matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: planiranje, tehnologija, upravljanje-menadžment, organizacija, projektovanje, eksploatacija, bezbednost, održa-vanje, ekonomija i logistika.

Fakultet kao obrazovno-naučna ustanova u okviru svoje matičnosti obavlja osnovne, specijalističke, magistarske a priprema i doktorske studije, kao i druge oblike stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja, osnovna primenjena i razvojna istraživanja u oblasti saobraćaja i transporta i telekomunikacija.

Na Fakultetu je organizovano šest odseka na kojima se obrazuju diplomirani saobraćajni inženjeri i to: Odsek za železnički saobraćaj, Odsek za drumski i gradski saobraćaj, Odsek za vodni saobraćaj, Odsek za vazdušni saobraćaj, Odsek za logistiku i Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj sa dva smera: poštanski i telekomunikacioni saobraćaj.

Nastavno naučna delatnost Fakulteta ostvaruje se u okviru katedri, tj. nastavno-naučnih jedinica koje se osnivaju za više srodnih predmeta i koje objedinjuju rad nastavnika i saradnika iz određene grupe predmeta radi razmatranja i rešavanja nastavno-naučnih i stručnih pitanja.

Na Fakultetu ima 17. katedri. U okviru katedri postoje laboratorije koje se koriste za praktičan rad sa studentima kao i za ostvarivanje programa naučno-istraživačkog rada. Osnovni organ upravljanja radom i razvojem Fakultet je Savet Fakulteta koga čine delegati nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih, delegati studenata i predstavnici društveno-političke zajednice - Republike.

Dekan Fakulteta predstavlja i zastupa Fakultet i rukovodi njegovim radom i poslovanjem. Dekanu pomažu u radu pet prodekana: prodekan za osnovne studije, prodekan za materijalno-finansijska pitanja, prodekan za poslediplomske i doktorske studije, prodekan za naučno-istraživački rad i prodekan-student.

Stručna tela Fakulteta nadležna za organizaciju i razvoj nastave, naučno-istraživačkog rada i razvoj naučnih i nastavno-naučnih kadrova su:

Nastavno-naučno veće,

Izborno veće (nadležno za izbore u nastavno zvanje).

Članovi Nastavno-naučnog veća i Izbornog veća su svi nastavnici i saradnici Fakulteta.

Fakultet ima 215 zaposlenih. Od toga je 146 nastavnika i saradnika (26 redovnih profesora, 27 vanrednih profesora, 13 docenata, 1 viši predavač, 1 predavač, 26 asistenata, 44 asistenta-pripravnika, 3 viša stručna saradnika, 4 stručna saradnika i 1 viši laborant).

Na fakultetu studira 1935 studenata i 191 apsolvent.Prvi student je diplomirao 21. novembra 1953. g. i od tada do danas (31. jula 2005. g.) studije je završilo 4.290 diplomiranih saobraćajnih inženjera, 1051 inženjera saobraćaja, magistriralo je 115, a doktoriralo 86 kandidata.

U biblioteci Saobraćajnog fakulteta od književnog fonda i ostale bibliotečke građe nalazi se: 18.842 knjiga, 364 knjiga - legata, 678 naslova časopisa, 3920 diplomskih radova, 162 magistarska rada i 111 doktorskih disertacija.

Fakultet ima razvijenu izdavačku delatnost. Služba za izdavačku delatnost štampala je do sada 664 udžbenika i skripti čiji su autori nastavnici i saradnici Saobraćajnog fakulteta. Naučno-istraživački rad na Fakultetu organizovan je u okviru Instituta Saobraćajnog fakulteta sa ciljem objedinjavanja naučno-istraži-vačke delatnosti na Fakultetu i realizovanja saradnje Fakulteta sa privrednim i drugim organizacijama kod nas i u svetu. U Institutu su udružene sve katedre Fakulteta. Do jula 2005. godine je u Institutu urađeno 1.035 studija, projekata i ekspertiza iz oblasti saobraćaja i transporta.

Ukazom Predsedništva SFRJ br. 41 od 02. jula 1980., povodom 30 godina postojanja "Za naročite zasluge i uspehe postignute na obrazovanju stručnog i naučnog kadra čime je učinjen značajan doprinos privrednom razvitku ze-mlje" Saobraćajni fakultet je odlikovan Ordenom rada sa crvenom zastavom.

Danas je Saobraćajni fakultet izrastao u snažnu naučnu i obrazovnu instituciju koja svojom nastavnom delatnošću i brojnim naučno-istraživačkim radovima predstavlja najugledniju ustanovu ove vrste u nas. Priznat je i cenjen i van granica naše zemlje. Nastavni kadar kojim sada raspolaže Saobraćajni fakultet, stečeno obrazovanje i naučno iskustvo, izuzetno povoljni uslovi u kojima radi, uspostavljene mnogobrojne veze sa saobraćajnom privrednom i drugim naučnim i obrazovnim centrima u zemlji i inostranstvu, predstavljaju čvrst osnov za dalji uspešan razvoj Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Geo koordinate: 44.765821 - 20.482944